سه شنبه, ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
»   اخبار, اخبار ایران, ایران  »   اعتبارسنجی مدل پیش آگاهی آفت مهم كرم خوشه خوار انگور در مناطق مختلف كشور در سال زراعی 99-98
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ , ساعت ۱۰:۰۵

اعتبارسنجی مدل پیش آگاهی آفت مهم کرم خوشه خوار انگور در مناطق مختلف کشور در سال زراعی ۹۹-۹۸

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات خبر داد: با همت و تلاش همکاران سازمان حفظ نباتات و مجموعه هاي مـدیریت حفظ نباتات اســتانها و بهره گیري از توان کلینیک هاي گیاهپزشـکی، سال اول اعتبارسـنجی مدل پیش آگاهی آفت مهم کرم خوشه خوار انگور درمناطق مختلف کشور در سال زراعی 99-98 انجام شد.

شب پره خـوشه خوار انگور Lobesia botrana مهم ترین آفت تاکسـتان هـا در تمامی تاکسـتان ها در اروپا و همچنین کشورهای مجاور دریای مدیترانه، شـمال آفریقا و آسـیای صـغیر است. این حشـره آفت کلیدی بسـیاری از تاکسـتان های ایران (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شـمالی، زنجان، سمنان، فارس، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان) نیز محسوب می شود.

شب پره خوشه خوار انگور عموما ترجیـح میزبانی دارد و میزبان اصـلی آن انگور است و می تواند در مناطق مختلف، سه تا چهار نسل درسال ایجاد کند. خسارت مستقیم آفت از طریق تغذیه لاروهای حشره از غنچه ها، خوشه های گل، حبه های نارس و رسیده انگور بوده ومنجر به افت کمی محصول می شود. خسارت غیرمسـتقیم آفت از طریق مساعد شدن شـرایط حبه های صدمه دیده به پوسیدگی توسط قارچ cinerea Botrytis و همچنین تغـذیه و فاسـد شـدن حبه های انگور درنتیجه خسارت برخی حشـرات نظیر زنبور زرد و مگس ها ایجاد می شود.

از آنجایی که انگور از جمله محصولاتی است که علی رغم مصارف تازه خوری و صادرات به صورت خشـکبار، به دلیل سمپاشی های بی رویه علیه آفات و بیماری ها توسط برخی از کشاورزان، باقیمانـده سـموم در آن مساله ساز می باشد. لذا کاهش تعداد دفعات سمپاشـی با تعیین زمان دقیق سمپاشـی و اسـتفاده از روش های دیگر کنترل در قالب برنامه های مدیریت تلفیقی ضـروری است. برای نیل به این منظور، تصـمیم گیری بر پایه پیش آگاهی آفت شامل تعیین آستانه زیان اقتصادی و پیش بینی زمان و مکان ظهور آفت لازم می باشد.

یکی از مهم ترین مباحث اکولوژی، تاثیر افزایش و کاهش دما بر رشـد و نمو جانوران خونسـرد و گیاهان است که به صورت مـدل های فنولوژیـک و براسـاس زمان فیزیولوژیک (روز درجه) کاربرد دارنـد. روش روز درجه در مقایسه با دیگر روش ها، کارایی زیادی در تصـمیم گیری مدیریتی این آفت دارد و در بسیاری از کشور استفاده می شود. در این روش، اطلاعات هواشناسی هر منطقه به همراه نتایج حاصل از تله های فرمونی و اطلاعات زیستی حشـره، مبنای محاسـبه تعـداد روز درجات قرار گرفته و از این روش، می توان زمان ظهور مراحل مختلف زیستی حشـره را محاسـبه کرد. همچنین بـا توجه به اثرات متقابل گیاه میزبان و فنولوژی آفت خوشه خوار انگور، مطالعه روابط تکاملی آفت با گیاه میزبان در تصمیم گیری های مدیریتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

مسعود لطیفیـان معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت: بر این اسـاس بـا هـدف تعیین زمـان دقیق کنترل، سازمـان حفظ نباتات کشور بر آن شـد تا با اجرای پروژه های اعتبارسـنجی مـدل پیش آگاهی کرم خوشه خوار انگور در ۱۶ اسـتان کشور و در ۲۴ ایسـتگاه پیش آگاهی، مدل پیش آگاهی موجود درکشور را در اقلیم های مختلف اعتبارسـنجی کند تا در آینده بتوان مدل های موجود را به سایر مناطق کشور نیز تعمیم داد. چرا که تعیین دقیق زمان کنترل می تواند در مصرف بهینه سموم و حفظ محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. همچنین این امر می تواند در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسط مسئولین و مدیران اجرایی در سطح کلان کشور بسیار کارساز و راهگشا خواهد بود.

اعتبارسنجی مدل پیش آگاهی آفت مهم کرم خوشه خوار انگور

مطالب مرتبط

0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها