چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
»   اخبار, اخبار ایران, استان ها, خراسان شمالی  »   استفاده از هورمون رشد گیاهی در مزارع پنبه خراسان شمالی
18 اسفند 1399 , ساعت 11:02

استفاده از هورمون رشد گیاهی در مزارع پنبه خراسان شمالی

در سال جاری در سـطحی بالغ بر ۲۵۰ هکتار مزارع پنبه اسـتان خراسان شمالی تحت کاربرد هورمونهای رشد گیاهی قرار گرفتند.

پنبه گیـاهی است که دربین گیاهان زراعی حساسـیت ویژه ای به تنش های محیطی دارد و این تنش ها باعث اختلالات رشـدی وعملکردی در گیاه پنبه می شوند.

یکی از عارضه های مهم در زراعت این گیاه که در اثر عوامل متعددی همچون تنش های محیطی ومدیریت های ضـعیف زراعی ایجاد می شود رشد علفی و بیش از حد شاخ وبرگ پنبه است که باعث می شود تا رشد زایشـی پنبه کمتر شده و گلهای کمتری تبدیل به قوزه شده وقوزه های تشـکیل شده هم از رشـد کمی برخوردار باشند و در نتیجه ضـمن ناهمـاهنگی در رسـیدن یکنواخت قوزه ها هم کیفیت الیاف کم شـده وهم از میزان عملکرد در واحـد سـطح کاسـته شود.

یکی از راهکارهـای قـدیمی برای این کار کاکل زنی بود که با دست در مزرعه انجام وبا قطـع مریسـتم انتهایی گیاه از رشـد طولی گیاه جلوگیری می شـد ولی در عوض شاخه های جانبی رشد کرده و تقریبا همـان میزان انرژی را مصــرف می کردنــد و بـاز هـم چنــدان هـدف اصــلی را محقـق نمی کرد.

امروزه بـا استفاده از مـاده شیمیایی مپیکوآت کلراید یا هورمون پیکس به مزارع پنبه رشد و نمو تنظیم و همه فعالیت های گیاه به سمت بهبود فاز زایشـی وتولید کشیده می شود و در نتیجه بیشتر گل ها به قوزه تبدیل شده و بیشتر مواد فتوسنتزی به سمت قوزه ها (مخازن مواد فتوسنتزی) هدایت شده و ضمن رشد قوزه ها رسیدگی یکنواخت شده وهم کیفیت وهم کمیت محصول بدست می آید.

در این راسـتا در جهت افزایش کیفیت و کمیت محصول در سـال جاری #مزارع_پنبه اسـتان خراسان شـمالی در زمان اوایل گلـدهی یـا رسـیدن نوار قرمز روی سـاقه به سومین گره از بالای ساقه در سـطحی بالغ بر ۲۵۰ هکتـار، تحت پوشش کاربرد هورمون رشد گیاهی پیکس قرار گرفتند

مطالب مرتبط

No Thoughts on استفاده از هورمون رشد گیاهی در مزارع پنبه خراسان شمالی

Leave A Comment

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها