پنجشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
»   اخبار, اخبار ایران, ایران  »   گزارش یكساله ردیابی آفت قرنطینه ای كرم برگخوار پائیزه در كشور
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ , ساعت ۱۲:۳۸

گزارش یکساله ردیابی آفت قرنطینه ای کرم برگخوار پائیزه در کشور

در بیش از ۲۱۳ هزار هکتار از اراضی زیر کشت میزبان های مهم آفت کرم برگخوار پائیزه عملیات ردیابی آفت انجام شده و حضور این آفت در کشور ردیابی نشده است.

قائمیان معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: در راسـتای انجام عملیات ردیابی عوامل مهم قرنطینه خـارجی کشور در سال ۱۳۹۹ سازمـان حفظ نباتات کشور مساحتی بالغ بر ۷۰۰ هزار هکتـار از اراضـی زراعی و باغی کشور را با هماهنگی اسـتان ها و در نظر گرفتن شرایط اقلیمی هر منطقه جهت ردیابی و ارسال گزارشات مستمر ماهیانه در قالب برش استانی ابلاغ نمود.
وی گفت: در این میان سهم ردیابی آفت مهم کرم برگخوار پائیزه بالغ بر ۲۱۳ هزار هکتار از اراضی زیر کشت میزبان های این آفت بود.

وی افزود: در خصوص آفت مهم کرم برگخوار پـائیزه Spodoptera frugiperda که امروزه یکی از مهمترین آفـات تهـاجمی دنیا محسوب می شود، این معاونت با اسـتفاده از ابزارهای بروز نظیر بکارگیری اپلیکیشن ردیابی FAMEWS، اسـتفاده از فرمون های جلب کننده و همچنین برگزاری مسـتمر دوره های آموزشی خوشبختانه تا این لحظه توانسـته از ورود این آفت خطرناک به کشور جلوگیری کند.

قائمیان همچنین اضافه کرد: طبق آخرین گزارشـی که توسط ریاسـت سازمان حفظ نباتات کشور به سازمان خوار و بار جهانی (فائو) ارسال شـده است و همچنین علی رغم هشدارهای فائو در خصوص احتمال ورود این آفت مهم به کشور به دلیل گسترش وسـیع این آفت در منطقه و اسـتقرار آن در کشورهـای همسـایه، خوشـبختانه تـاکنون هیچگونه گزارشی مبنی بر ورود آفت فوق الذکر به کشور واصل نشده است.

مطالب مرتبط

کرم برگ‌خوار پاییزه یکی از آفات قرنطینه‌ای پرخسارت است که خاستگاه اصلی آن در آمریکای جنوبی بوده، اما طی دو سال اخیر شکل طغیانی به خود گرفته و در عرض کمتر از دو ...
0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها