پنجشنبه, ۰۷ مهر ۱۴۰۱
»   نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی آفات سبزی و جالیز در گلخانه
27 بهمن 1399 , ساعت 14:23

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی آفات سبزی و جالیز در گلخانه

دســـتورالعمـل اجرایی “مـدیریت تلفیقی آفات سبزی و جالیز در گلخانه” توســـط دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات با همکاری محققین موسـسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

در سالهای اخیر، سـطح زیر کاشت محصولات گلخانه ای به دلیل وجود مزایای مختلفی ماننـد رانـدمان تولید محصول درگلخانه، تولید خارج از فصل، کیفیت بالای محصول تولیدی، مصـرف کم آب (به خصوص در شـرایط خشـکسالی) و ایجاد اشـتغال به سـرعت رو به افزایش بوده است.

با توجه به شـرایط مساعـد گلخانه ها برای رشـد و تکثیر آفات و بیماری ها، کنترل آنها جهت جلوگیری از خسارت وارده بسیار حائز اهمیت است و عدم توجه به این موضوع در برخی موارد می تواند به خسارت صد در صدی منجر گردد.

مصرف بی رویه سموم شیمیایی در گلخانه های سبزی و صیفی که مصرف تازه خوری دارنـد بسـیار خطرناک بوده و باقیمانـده غیر مجاز سـموم در محصولات تولید شده می تواند موجب تهدید جدی سـلامت مصـرف کننـدگان گردد. بنابراین مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های محصولات سبزی و صـیفی یک امر مهم در کنترل آفات می باشد و با توجه به لزوم سلامت غذا در این محصولات، می تواند راهگشای تولید کنندگان باشد.

.

برای دریافت “دستورالعمل مدیریت تلفیقی آفات سبزی و جالیز در گلخانه” کلیک کنید:

مطالب مرتبط

0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها