جمعه, ۰۱ مرداد ۱۴۰۰
»   دسته‌بندی نشده, نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت آفت كنه قهوه ای گندم
۱۶ فروردین ۱۴۰۰ , ساعت ۱۴:۲۶

دستورالعمل اجرایی مدیریت آفت کنه قهوه ای گندم

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت آفت کنه قهوه ای گندم توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات تهیه و تـدوین گردید.

کنه قهوه ای گنـدم یکی از آفـات مهم در برخی مزارع غلات می باشـد. گونه ای پلی فاژ که بیش از ۱۱۵ گیاه زراعی میزبان دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا گزارش شده است.

آفت فقط از برگهای غلات تغذیه می کند. برگ بوته های آلوده بر اثر تغـذیه کنه زرد می شود. سـپس برگهای خسارت دیـده برنزه و خشک می شونـد. علاوه بر برگ، با استقرار و تغذیه از سنبلچه سبب ایجاد لکه های رنگ پریده در سنبلچه می شود.

بیشترین خسارت آفت مربوط به مرحله پنجه زنی تا قبل از ساقه رفتن گندم است. در این مرحله کنه با تغذیه ازبرگها، باعث ضعیف شدن و کاهش تعداد پنجه ها می شود. برگهای آسیب دیده توسط کنه قهوه ای گندم ابتدا نقره ای به نظر می رسند و سپس در ظاهر برنگ سوخته دیده می شوند. این آفت در آب و هوای خشک فعالیت بیشتری داشته و باعث خسارت فراوان به گندم می شود.

در طول فصل بهار خشک، پیش از بارندگی در زمستان آفت ممکن است جمعیت زیادی ایجاد کند و در مناطقی آسـیب جدی به گندم وارد کند. در اوایل بهار تخم های دارای دیاپوز را می توان در مناطق کشت گنـدم در زیر کلوخ ها یافت. با توجه به این که علف های هرز میزبان اصـلی هسـتند، این گونه می توانـد از چمنزارها به داخل مزارع گندم منتقل شود و باعث آلودگی اولیه منطقه یا آلودگی ثانویه شود.

.

برای دریافت “دســـتورالعمل اجرایی مـدیریت آفت کنه قهوه ای گندم” کلیک کنید:

مطالب مرتبط

رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مشهد گفت: تاکنون در سطح هزار و ۷۰۰ هکتار از مزارع گندم مشهد با آفت شته روسی مبارزه شده است و مبارزه شیمیایی در بیش از ۲۲ هزار ...

پاسخ دهید

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها