پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰
»   اخبار, اخبار ایران, ایران, دسته‌بندی نشده  »   فعالیت 53 كلینیک گیاهپزشكی در حوزه قرنطینه گیاهی در سطح كشور
۹ شهریور ۱۴۰۰ , ساعت ۱۴:۳۴

فعالیت ۵۳ کلینیک گیاهپزشکی در حوزه قرنطینه گیاهی در سطح کشور

مهدی قائمیان، معاون قرنطینه و بهـداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: رویکرد اصلاح ساختـار و کوچک سازی بـدنه دولت از طریق واگذاری تصدی ها به بخش های غیر دولتی موجب گردیده تا بخش کشاورزی که دارای تنوع و گستره وسیعی ازفعالیت ها و ظرفیت های اجرایی، تولیـدی، خـدماتی، اقتصادی و حوزه های گوناگونی از اشـتغال و کسب و کار اقتصادی می باشـد، به زمینه منـاسبی جهت تعامل و روابط سازمان یافته بین دولت و بخش غیردولتی بـدل گردد و وزارت جهاد کشاورزی را از این حیث از سایر دسـتگاه های اجرایی کشور متمایز سازد.

وی افزود: در همین راستا هم اکنون تعداد ۵۳ کلینیک گیاهپزشـکی فعال در حوزه قرنطینه گیاهی در کشور مشغول فعالیت می باشند که تعداد ۱۰ کلینیک درجه یک و ۴۳ کلینیک درجه دو می باشـند. همچنین در طی سال جاری ۱۰ کلینیک جدیـد مجوز فعالیت قرنطینه ای دریافت کرده اند و مجوز فعـالیت قرنطینه ای ۷ کلینیـک بصورت دایم و مجوز فعالیت ۲ کلینیک بصورت موقت لغو گردیـده است.

قائمیـان خاطرنشان کرد: بـا توجه به افزایش روزافزون حجم واردات و صـادرات محصولات گیـاهی و به منظور برآورده شـدن نیاز امروزه تجارت جهانی و جلوگیری از ورود، اسـتقرار و انتشار آفات و بیماری های قرنطینه ای، انجام دقیق ثبت درخواست صادرکننـدگان محموله های گیاهی و انجام عملیات نمونه برداری و بررسـی های آزمایشـگاهی محموله های گیاهی وارداتی و صادراتی امری ضـروری است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بررسی تمامی اندام های گیاهی وارداتی از نظر آلودگی به آفات، در بدو ورود محموله های گیاهی به مبادی ورودی کشور امکان پذیر نبوده و از طرفی شـناسایی عوامل بیماری زای گیاهی شامل ویروس ها، ویروئیدها، باکتری ها، فیتوپلاسماها و قارچ ها و بروز علایم ناشی از آلودگی اندام های گیاهی به این عوامل، منوط به طی دوره کمون و نگهـداری این انـدام ها در گلخانه های قرنطینه بعد از ورود، برای مـدت زمان مشـخص و انجام بازدیـدهای مسـتمر و بررسـی های آزمایشـگاهی مورد نیاز می باشـد و از طرفی تولیـد و جابجـایی انواع نهـال و انـدام هـای تکثیری سالم به منظور جلوگیری از انتشار و اسـتقرار آفات و بیماری های گیاهی در داخل کشور الزامی است، لـذا سازمان حفظ نباتات در نظر دارد در زمینه های مـذکور از توانمندی های بخش خصوصـی استفاده بهینه نماید.

مطالب مرتبط

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی نماتد گال دانه گندم توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید. نماتد گالزای دانه گندم یا ...
0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها