الحاق تبصره به بند تعریف شرایط مسئول فنی داروخانه های گیاه پزشکی
الحاق تبصره به بند تعریف شرایط مسئول فنی داروخانه های گیاه پزشکی
ابلاغ این تبصره الحاقی در حالی است که بر اساس ابلاغیه شماره 10688/730 مورخ 1401/05/24 سازمان حفظ نباتات یکی از شرایط الزام آور مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی داشتن مدرک گیاهپزشکی بود.

سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور در بخشنامه ای الحاق تبصره ای به شرح زیر را ذیل بند تعریف مسئول فنی داروخانه گیاه پزشکی در ضوابط و مقررات تاسیس و وظایف داروخانه های گیاهپزشکی ابلاغ کرد.

تبصره: مسئولین فنی دارای سه سال سابقه فعالیت با رشته های مرتبط که پیش از ابلاغیه شماره ۱۰۶۸۸/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ سازمان حفظ نباتات موفق به اخذ پروانه اشتغال مسئول فنی گیاهپزشکی شده اند با رعایت شرایط و مندرجات ماده ۳۴ نظام صدور مجوز و پروانه واحدهای گیاهپزشکی از شمول این مقرره مستثنی هستند و بر اساس شرایط قبلی نسبت به تمدید پروانه آنها اقدام خواهد شد.

همچنین سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور در نامه ای جداگانه به رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی الحاق تبصره جدید را جهت اجرا اعلام نمود.

ابلاغ این تبصره الحاقی در حالی است که بر اساس ابلاغیه شماره ۱۰۶۸۸/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ سازمان حفظ نباتات یکی از شرایط الزام آور مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی داشتن مدرک گیاهپزشکی بود و با ابلاغیه جدید پروانه اشتغال مسئولین فنی فاقد مدرک گیاهپزشکی پیش از این تاریخ معتبر و قابل تمدید خواهد بود.