کنه‌های شکارگر جایگزین سموم شیمیایی آفت کش در گلخانه های پاسارگاد

کنه شکارگر

چاپ

برای اولین بار ر‌ها سازی کنه‌های شکارگر در گلخانه‌های سبزی و صیفی شهرستان پاسارگاد انجام شد .

رها سازی کنه‌های شکارگربه گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد گفت: طرح رها سازی کنه‌های شکارگر در گلخانه‌های سبزی و صیفی شهرستان پاسارگاد در راستای افزایش تولید محصول سالم، ترویج مبارزه بیولوژیک در گلخانه‌ها و جلوگیری از مصرف بی رویه سموم شیمیایی برای اولین بار در استان فارس انجام شد.
بهزاد هوشیار افزود : در مرحله اول این طرح، کنه شکارگر سویرسکی Amblyseius swirskii در محصول فلفل دلمه‌ای رنگی علیه آفات سفید بالک، تریپس و کنه تارتن رهاسازی شد.