| Sunday, 14 July , 2024
چرا دانشمندان در مورد انتقال قارچ جدید از گیاه به انسان نگران هستند؟ 21 فروردین 1402
ثبت پدیده نادر ایجاد عفونت در انسان به وسیله یک قارچ گیاهی

چرا دانشمندان در مورد انتقال قارچ جدید از گیاه به انسان نگران هستند؟

اگرچه دریافت عفونت قارچی از گیاهان توسط انسان‌ها پدیده تازه‌ای نیست اما مورد گزارش شده در هند کارشناسان بهداشتی را نگران شیوع احتمالی آن کرده است.

ثبت نخستین مورد بیماری مشترک انسان و گیاه در جهان /  داستان The Last of Us به حقیقت می پیوندد؟ 21 فروردین 1402
نگرانی دانشمندان از شیوع عفونت قارچ های گیاهی در انسان

ثبت نخستین مورد بیماری مشترک انسان و گیاه در جهان / داستان The Last of Us به حقیقت می پیوندد؟

در یک مورد نادر قارچی که صرفا در گیاهان یافت می‌شود مردی را در هند آلوده کرده و این موضوع ضمن آنکه باعث حیرت پزشکان و متخصصان شده نگرانی‌هایی را در مورد تهدید عفونت های قارچی گیاهی در انسان ایجاد نموده است.