| Saturday, 13 July , 2024
توقف عرضه و فروش فلوبندیامید در آمریکا توسط بایر 22 مرداد 1395
به دنبال گزارش سازمان حفظ محیط زیست آمریکا

توقف عرضه و فروش فلوبندیامید در آمریکا توسط بایر

شرکت بایر آلمان درصدد است تا عرضه و فروش یکی از حشره کش های خود را که قابل استفاده در بیش از 200 محصول است را در ایالات متحده متوقف سازد.