| Monday, 22 July , 2024
طرح بررسی حشره‌کش موثر در کنترل شته حبوبات در استان مرکزی اجرا شد 21 خرداد 1399
پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

طرح بررسی حشره‌کش موثر در کنترل شته حبوبات در استان مرکزی اجرا شد

بر اساس نتایج این طرح، حشره‌کش اسفیت کارایی بیشتری در مهار این آفت داشت.