دوشنبه, ۰۳ آبان ۱۴۰۰
»   مطالب, نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت كک چلیپائیان كلزا
۲۱ شهریور ۱۴۰۰ , ساعت ۱۱:۳۴

دستورالعمل اجرایی مدیریت کک چلیپائیان کلزا

دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی کک چلیپائیان کلزا توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی کک چلیپائیان کلزا توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

سوسک های کک مانند (Flea Beetles) از مهمترین آفات کلزا می باشند که در اوایل رشد گیاه و در مرحله گیاهچه (کوتیلدونی ) کم و بیش به گیاهان خانوادی چلیپائیان خصوصاً کلزا خسارت وارد می کنند.

در ایران بیشترین خسارت در کشت پاییزه و مربوط به تغذیه حشرات کامل سوسک های کک مانند روی کوتیلدون ها ( گیاهچه ها ) می باشد.

این آفت ابتدا از برگهای اولیه (گیاهچه ها) تغذیه نموده و در این شرایط برگ گیاهان خسارت دیده دارای ظاهری سوراخ سوراخ شده و متعاقباً بافت اطراف مناطق تغذیه شده برگ ها از بین می رود .

.

“دستورالعمل اجرایی مدیریت کک چلیپائیان کلزا” را از اینجا دریافت کنید:

مطالب مرتبط

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به لزوم كنترل و مبارزه با آفات اول فصل مزارع كلزا به خصوص آفت کک کلزا، بر ضد عفونی بذور تاکید کرد....
0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها