دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری فوزاریومی سنبله گندم
دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری فوزاریومی سنبله گندم
دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی بيماری فوزاریومی سنبله گندم توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور تهیه و تـدوین گردید.

دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری فوزاریومی سنبله گندم توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور تهیه و تـدوین گردید.

بیماری فوزاریومی سنبله گندم که با نام­های اسکب (scab) وtombstone نیز شناخته می ­شود، یکی از مهم ترین بیماری­ های قارچی گندم و جو می­ باشد. این بیماری توسط چندین گونه از جنس Fusarium ایجاد می­ شود.

Fusarium graminearum گونه ­ای است که بیشترین آسیب را به محصول وارد می­ کند. فرم جنسی قارچ عامل بیماری به­ نام Gibberella zeae می‌باشد که ایجاد پریتسیوم می‌کند. این بیماری در شرایط گرم و مرطوب در طول گلدهی و مراحل اولیه رشد گل ها بیشتر دیده می­ شود. خسارت عمده­ ی آن شامل کاهش شدید عملکرد، کاهش درصد جوانه زنی و وزن هزار دانه است.

.

“دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری فوزاریومی سنبله گندم” را از اینجا دریافت کنید: