انتشار جلد آخر کتاب فلور ایران درباره تیره فرفیونیان
انتشار جلد آخر کتاب فلور ایران درباره تیره فرفیونیان
این اثر حاصل بیش از 15 سال تحقیقات فیلوژنی، مورفولوژی و جغرافیای گیاهی روی این جنس در غرب آسیا است که در آن اکثر نمونه‌های موجود در هرباریوم‌های داخلی و بین‌المللی مربوط به ایران بررسی شده است.

آخرین جلد از کتاب فلور فارسی ایران شامل تیره فرفیونیان (Euphorbiaceae) به نویسندگی امیرحسین پهلوانی، عضو هیات علمی بخش تحقیقات رستنی‌ها و مهین جانی قربان توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتشر شد.

.

این اثر حاصل بیش از ۱۵ سال تحقیقات فیلوژنی، مورفولوژی و جغرافیای گیاهی روی این جنس در غرب آسیا است که در آن اکثر نمونه‌های موجود در هرباریوم‌های داخلی و بین‌المللی مربوط به ایران بررسی شده است.

انتشار نخستین جلد از کتاب فلور فارسی از سال ۱۳۶۷ آغاز و طی سال‌های متعدد اطلاعات مربوط به سایر تیره‌های گیاهان ایران توسط افراد و متخصصین مختلف در کشور تهیه و منتشر شد.

پس از حدود ۳۶ سال، جلد ۱۸۴ فلور ایران به عنوان آخرین جلد این کتاب شامل تیره فرفیونیان (Euphorbiaceae) در سال ۱۴۰۳ توسط انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور به چاپ رسید، که در برگیرنده ۶ جنس و ۱۰۸ گونه در ۴۱۵ صفحه می‌باشد.

از ۱۰۸ گونه موجود در این تیره ۹۳ گونه آن متعلق به جنس فرفیون (Euphorbia) است که شامل کلیدهای شناسایی برای زیرجنس‌ها، بخش‌ها و گونه‌ها، توصیف کامل گونه‌ها، مترادف‌ها، فنولوژی، فیتوکوری، پراکنش آنها در ایران و خارج از ایران و همچنین نقشه پراکنش گونه‌ها در کشور و در صورت نیاز یادداشت‌های تاکسونومیکی برای آرایه‌ها می‌باشد.

شایان ذکر است، جنس فرفیون با حدود ۲۲۰۰ گونه دومین جنس بزرگ گیاهان گلدار پس از گون (Astragalus) در خشکی‌های کره زمین است که به اشکال مختلف یکساله و چندساله علفی، بوته، گوشتی و کاکتوسی‌شکل، درختچه تا درختی در بیوم‌های مختلف رویش دارد.

  • منبع خبر : موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور