فهرست سموم مجاز کشور تصویب شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳
فهرست سموم مجاز کشور تصویب شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳
در این فهرست مشخصات آفت کش ها شامل نام عمومی، نام تجاري، نوع فرمولاسیون و درصد آن، نام شرکت تولید کننده و تدارك کننده، نام آفات هدف، نوع محصول، میزان مصرف و تاریخ تصویب در هیات نظارت بر سموم درج شده است.

فهرست سموم مجاز کشور تصویب شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط سازمان حفظ نباتات کشور انتشار یافت.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفظ نباتات کشور، نظر به ضرورت برنامه ریزی آتی برای تدارک و تولید آفت کش های کشاورزی، فهرست آفت کش های مجاز کشور بر اساس نام عمومی به تفکیک حشره کش، قارچ کش، علف کش، کنه کش، نماتدکش-حلزون کش، جونده کش و هورمون های گیاهی تصویب شده تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به روز شده است.

در این فهرست مشخصات آفت کش ها شامل نام عمومی، نام تجاری، نوع فرمولاسیون و درصد آن، نام شرکت تولید کننده و تدارک کننده، نام آفات هدف، نوع محصول، میزان مصرف و تاریخ تصویب در هیات نظارت بر سموم درج شده است.

لازم به ذکر است فهرست مذکور برای اطلاع کارشناسان، پژوهشگران و بهره برداران قابل دسترسی است.

فهرست سموم مجاز کشور تصویب شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ را از اینجا دریافت کنید:

.

.

.

.

.