| Saturday, 13 July , 2024
چرا دانشمندان در مورد انتقال قارچ جدید از گیاه به انسان نگران هستند؟ 21 فروردین 1402
ثبت پدیده نادر ایجاد عفونت در انسان به وسیله یک قارچ گیاهی

چرا دانشمندان در مورد انتقال قارچ جدید از گیاه به انسان نگران هستند؟

اگرچه دریافت عفونت قارچی از گیاهان توسط انسان‌ها پدیده تازه‌ای نیست اما مورد گزارش شده در هند کارشناسان بهداشتی را نگران شیوع احتمالی آن کرده است.