| Saturday, 13 July , 2024
ثبت نخستین مورد بیماری مشترک انسان و گیاه در جهان /  داستان The Last of Us به حقیقت می پیوندد؟ 21 فروردین 1402
نگرانی دانشمندان از شیوع عفونت قارچ های گیاهی در انسان

ثبت نخستین مورد بیماری مشترک انسان و گیاه در جهان / داستان The Last of Us به حقیقت می پیوندد؟

در یک مورد نادر قارچی که صرفا در گیاهان یافت می‌شود مردی را در هند آلوده کرده و این موضوع ضمن آنکه باعث حیرت پزشکان و متخصصان شده نگرانی‌هایی را در مورد تهدید عفونت های قارچی گیاهی در انسان ایجاد نموده است.