| Monday, 22 July , 2024
نیترات سیب‌زمینی‌ها در کشور در حد مجاز است؟ 07 اردیبهشت 1398
مطالعه پژوهشگران سازمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

نیترات سیب‌زمینی‌ها در کشور در حد مجاز است؟

میزان نیترات سیب‌زمینی‌های تولیدی کشور در محدوده‌ میانگین جهانی قرار دارد و ۳۰ درصد از نمونه‌های بررسی شده، از حد مجاز برخی کشورهای اروپایی بالاتر است.