| Saturday, 13 July , 2024
عدم تایید استفاده از پهپادهای سمپاش برای مبارزه با علف های هرز مزارع 05 اسفند 1399
مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات

عدم تایید استفاده از پهپادهای سمپاش برای مبارزه با علف های هرز مزارع

آزمایشات متعـددی بر روی انواع پهپاد سـمپاش موجود در کشور انجام شـده و پس از بررسـی اطلاعات و داده های حاصل از آزمایشات، دسـتورالعمل کاربرد پهپادهای سمپاش تهیه شده است.