دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سفیدک پودری چغندرقند
دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سفیدک پودری چغندرقند
دســتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی سـفیدک پودری چغندرقنـد توســط دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات با همکاری محققین مرکز تحقیقـات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و موسـسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

دســتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی سـفیدک پودری چغندرقنـد توســط دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات با همکاری محققین مرکز تحقیقـات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و موسـسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

یکی از بیماریهـای مهم چغندرقنـد که بـاعث خسارت می شود و افت عملکرد ریشه و درصـد قنـد را به دنبال دارد، بیماری سـفیدک پودری چغندرقنـد است. عامل بیماری سفیدک سطحی، قارچ Erysiphe betae نام دارد.

این بیمـاری تقریبا در تمـام مناطق چغنـدرکاری ایران وجود دارد و کلیه ارقام چغندرقنـد مورد اسـتفـاده در ایـران به بیمـاری سفیدک سطحی حساس بوده و در اثر آلودگی متحمل خسـارت قابل توجهی می گردند.

حضور این بیماری در زمانی است که چغندرقنـد به شدت درحال قنـدسازی و ذخیره قند است. میزان خسارت این بیماری در مناطق مختلف، متفاوت است و باعث کاهش عملکردریشه و درصد قند می گردد.

.

برای دریافت “دســتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی سـفیدک پودری چغندرقنـد” کلیک کنید: