راه اندازی داروخانه گیاه پزشکی در شیراز + فیلم
راه اندازی داروخانه گیاه پزشکی در شیراز + فیلم

داروخانه گیاه پزشکی به منظور ساماندهی روند مصرف سموم کشاورزی در شیراز راه اندازی شد. با ایجاد داروخانه های گیاه پزشکی در کشور، کشاورزان برای تهیه سموم کشاورزی به این داروخانه ها می توانند مراجعه بکنند. کشاورزان ابتدا با مراجعه به کلینیک های گیاه پزشکی از کارشناسان، نسخه گیاه پزشکی دریافت کرده و سپس به […]

داروخانه گیاه پزشکی به منظور ساماندهی روند مصرف سموم کشاورزی در شیراز راه اندازی شد.

با ایجاد داروخانه های گیاه پزشکی در کشور، کشاورزان برای تهیه سموم کشاورزی به این داروخانه ها می توانند مراجعه بکنند.

کشاورزان ابتدا با مراجعه به کلینیک های گیاه پزشکی از کارشناسان، نسخه گیاه پزشکی دریافت کرده و سپس به داروخانه ها مراجعه می نمایند.

در کلینیک های گیاهپزشکی ۳ نسخه صادر می شود که یک نسخه در کلینیک نگه داشته شده و ۲ نسخه به داروخانه گیاهپزشکی می رود.

در استان فارس حدود ۸۰ کلینیک گیاهپزشکی وجود دارد.

.