پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰
»   مطالب, نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری سفیدک سطحی سبزی و جالیز
۷ شهریور ۱۴۰۰ , ساعت ۱۲:۱۰

دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری سفیدک سطحی سبزی و جالیز

دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری سفیدک سطحی سبزی و جالیز توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

بیماری سفیدک پودری یا سطحی گیاهان سبزی و جالیز از دیر زمان در ایران بخصوص در مناطقی که کشت گیاهان جالیزی در آنجا معمول بوده وجود داشته است. ولی اولین بار گزارش مستند مربوط به اسفندیاری در سال ۱۳۲۶می باشد.

زارعین به خوبی این بیماری را شناخته و در اصفهان به آن نمکه و در بعضی از نقاط دیگر به نام شته سفید و در آذربایجان به نام آق مشهور است.

این بیماری با کاهش سطح سبز برگ گیاه و پوشش سفید رنگ روی برگ باعث میشوند به مرور سنتز کلروفیل کم شده و گیاه به مرور ضعیف گردد.

.

“دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری سفیدک سطحی سبزی و جالیز” را از اینجا دریافت کنید:

مطالب مرتبط

دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین شـد. عامل بیماری شانکر باکتریایی ...
دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی پژمردگی باکتریایی (پوسیدگی قهوه ای) سیب زمینی توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید. باکتری Ralstonia ...
0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها