انتصاب رییس جدید موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
انتصاب رییس جدید موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

سید مجتبی خیام نکویی رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی حکمی شهرام نعیمی را به سمت رییس جدید موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور منصوب کرد. دکتر شهرام نعیمی عضو هیات علمی بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور است که در دی ماه سال جاری با دریافت حکم سرپرستی این موسسه جانشین دکتر […]

سید مجتبی خیام نکویی رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی حکمی شهرام نعیمی را به سمت رییس جدید موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور منصوب کرد.

دکتر شهرام نعیمی عضو هیات علمی بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور است که در دی ماه سال جاری با دریافت حکم سرپرستی این موسسه جانشین دکتر حسین رنجبر اقدم رییس قبلی این موسسه گردید.

.

شهرام نعیمی