سه شنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
»   اخبار, اخبار ایران, ایران  »   گزارش عملكرد دفتر پیش آگاهی و كنترل عوامل خسارت زا
3 اسفند 1399 , ساعت 11:29

گزارش عملکرد دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت زا

مـدیر کـل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت زا سازمان حفظ نباتات کشور خلاصه ای از عملکرد و اقدامات این دفتر و حفظ نباتات اسـتانها را در سال ۱۳۹۹ تشرح کرد.

اکبر آهنگران از اقـدامات این دفتر، مطـالعه و برنـامه ریزی برای اسـتقرار نظام جامع مدیریت تلفیقی آفات نام برد و گفت: در راسـتای بند ج ماده ۱۴ قـانون مـدیریت بحران کشور و به منظور پایش و اسـتقرار روشـهای نوین پیش آگاهی در کشور طرحی تحت عنوان “ایجاد مراکز پایش و هشـدار همه گیری (اپیـدمی) آفات و امراض گیاهی” تهیه و تـدوین شـد و برای تخصـیص اعتبارات در حال پیگیری است.

وی توسـعه و ارتقای سامانه جامع پایش عوامل خسارت زای گیاهی و نیز سامانه دریافت آنلاین داده ها از دیتالاگر ها را از برنامه های پیش روی دفتر اعلام کرد و پیگیری و نظارت بر اجرای پروژه هـای پیش آگاهی و کنترل آفات برای اولین بار در کشور را از دسـتاوردهای دفتر پیش آگاهی برشـمرد و تصـریح کرد: در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار اعتبارســنجی مدل های پیش آگاهی ۷ آفت و بیمـاری مهم گیاهی در ۸۲ پایلوت در اســتانها اجرا شـد که در آینـده نزدیک امکان پیش آگاهی این آفات و بیماریها را به صورت سیسـتمی و روی نقشه کشور فراهم خواهـد نمود.

وی هدف از اجرای این پروژها را تعیین دقیق زمان کنترل آفات و بیماری های گیاهی دانست که این امر در مصـرف بهینه سـموم و حفظ محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود:  رصد و پـایش آفـات پنبه به صورت آنلاین روی نقشه کشور در سامـانه جـامع پـایش عوامـل خسارت زای گیاهی فراهم شـد که این امر موجب فراهم شــدن امکان مـدیریت فوری جمعیت آفت در مناطقی که به آســتانه مبارزه رســیده بودند، گردید و منجر به کنترل بسـیار موفق آفات پنبه در سال جاری و جلوگیری از خسارت به این محصول شد.

دکتر آهنگران یکی از وظایف دفتر پیش آگاهی را برنامه ریزی و تدوین دستورالعمل های کنترل آفات و بیماری های زراعی و باغی برشـمرد و اظهار داشت: از ابتـدای سال ۱۳۹۹ تا کنون تعـداد ۲۷ دسـتورالعمل مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای گیاهی تهیه، تـدوین و بروز رسانی و به اسـتان ها ابلاغ شده است. دسـتورالعمل های اجرایی مدیریت تلفیقی آفات در سایت سازمان، قسـمت معاونت کنترل آفات، بخش دسـتورالعمل های مدیریت تلفیقی و در سه باکس مجزا زراعی، باغی، سبزی، جالیز و گلخانه ای بارگذاری شده اند.

به گفته وی همچنین تهیه و به روز رسانی تقویم عوامل مهم خسارتزای گیاهی به تفکیک محصول، آفت و استان یکی دیگر از اقدامات دفتر پیش آگاهی می باشد.

وی از اجرای پایلوتهـای آزمایشـی در اسـتانهای کشور خبر داد و گفت: تـا کنون نظـارت بر اجرای پروژه بررسـی وضعیت جمعیتی سنک بذر خوار کلزا و کنترل آن در ۵ استان، اجرایی کردن و نظارت بر پیشرفت کار پایلوت های مدیریت عارضه زوال مرکبات در اسـتانهای هرمزگان، جنوب کرمان و فارس، برنامه ریزی و ایجاد کمیته مشترک بین واحدی برای اجرای پایلوت های کنترلی آفات چوبخوار خرما در استان بوشهر، نظارت بر اجرای پایلوت های مدیریت علف هرز گل جالیز در مزارع کلزا در ۵ اسـتان بـا همکـاری موسـسه تحقیقات گیاهپزشـکی و اجرای پایلوت پیش آگاهی و مـدیریت عوامل بیماریزای برگی در گندم در ۳ استان از اقدامات دیگر دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت زا می باشد.

آهنگران در پایـان اظهـار داشت: از ابتـدای سـال جاری تا پایان بهمن ماه مبارزه با عوامل خسارتزا در عرصه کشاورزی شامل شانزده میلیون هکتار مبارزه شـیمیایی و چهار میلیون هکتار مبارزه بیولوژیک و غیرشـیمایی بوده است که در صورت عدم مبارزه منجر به ۳۵ درصد خسارت به تولیدات می شد. در این بین نقش شبکه های مراقبت و پیش آگاهی (بخش دولتی و بخش خصوصـی) بسـیار حـایز اهمیت بوده که ضـمن پـایش و نظارت بر عرصه، زمان مبارزه را تعیین و به اطلاع کشاورزان می رسانند. در همین راسـتا با فعال کردن شـبکه پایش و مراقبت و پیش آگاهی در کلیه استان ها و با به کارگیری حدود ۴۵۰ کارشـناس کلینیـک گیاه پزشـکی در قالب اعتبارات یارانه به منظور پایش و پیش آگاهی عوامل خسارت زای گیاهی، نظارت بر تولید و افزایش ضریب امنیت غذایی، در کنار ناظرین فنی استانها بهره گرفتیم.

مطالب مرتبط

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشوردر دومین جلسه هم‌اندیشی کنترل زراعی زمستانه کرم خاردار پنبه در بخش انابد شهرستان بردسکن با بیان اینکه گیاه پنبه مورد حمله تعداد زیادی از عوامل ...
رئیس جهاد کشاورزی فارس گفت: اولین گزارش مشاهده آفت برگ خوار پاییزه در استان از شهرستان داراب دریافت شده است. مجتبی دهقان پور در نشست شورای کشاورزی استان با اشاره ...
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان از کشاورزان خواست برای حفظ مزارع سویا، پنبه و آفتابگردان از آسیب کرم برگ خوار مزارع خود را سم پاشی کنند. به گزارش خبرگزاری ...
آفت کرم خاردار و کرم قوزه پنبه به برخی از مزارع پنبه شهرستان فسا خسارت زده است. انصاری مدیر جهاد کشاورزی فسا در همایش روز مزرعه پنبه که در سایت ...
No Thoughts on گزارش عملکرد دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت زا

Leave A Comment

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها

  • <div id="div_eRasanehTrustseal_82516"></div>
    <script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script>
    <script>eRasaneh_Trustseal(82516, true);</script>