پنجشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
»   مطالب, نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سوسک شاخک بلند رزاسه
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ , ساعت ۹:۱۶

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سوسک شاخک بلند رزاسه

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی سوسک شاخک بلند رزاسه توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

سوسک شاخک بلند رزاسه با نام علمی Osphranteria coerulescens از خانواده Cerambycidae و راسته سخت بالپوشان یکی از خطرناک ترین آفات چوبخوار در کشور ما می باشد. این آفت در نواحی دشت با رطوبت کم خسارت قابل توجهی دارد. در مناطق خشک حمله آفت شدیدتر بوده و با افزایش خشکسالی در سالهای اخیر به صورت طغیانی جمعیت آن افزایش یافته است.

مشاهدات محققین در سراسر کشور حاکی از این است که دو عامل آب (میزان آب تامین شده برای درخت) و درجه حرارت محیط، در جلب حشرات چوبخوار از جمله سرشاخه خوارها موثر می باشد. شدت آفتاب نیز یکی از عوامل موثر در شدت حمله حشرات چوبخوار است.

آفتاب با حرارت زیادی که در نسوج گیاهی ایجاد می کند، حشرات چوبخوار را که به کلی حرارت دوست هستند به طرف درختان میزبان جلب می کند. از طرف دیگر، با ایجاد تبخیر شدید در گیاه و خاک، منجر به مختل شدن جریان شیره گیاهی و اعمال فیزیولوژیک گیاه شده که این خود باعث جذب حشرات چوبخوار می شود.

برای دریافت دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سوسک شاخک بلند رزاسه کلیک کنید:

مطالب مرتبط

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه خشکسالی در خراسان جنوبی به وضعیت بحرانی و حاد رسیده است، گفت: این خشکسالی باعث شد تا آفاتی مانند آفات چوبخوار از ضعف ...
0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها