شب پره مینوز برگ مرکبات
شب پره مینوز برگ مرکبات

    عنوان پوستر: شب پره مینوز برگ مرکبات تهیه کننده: محمدرضا ملک زاده (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور) تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

 

 

عنوان پوستر: شب پره مینوز برگ مرکبات

تهیه کننده: محمدرضا ملک زاده (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

مینوز برگ مرکبات - پوستر